ПРЕЗ 2023 ГОДИНА „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ДВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТА:

ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващи рибовъдни стопанства
ГЛАВНА ЦЕЛ: Постигане на модернизация в аквакултурните стопанства
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 526 743.89 ЛEВA, от който 572 528.96 лв. европейско, 190 842.98 лв. национално и 763 371.95 лв. собствено съфинансиране.

НАЧАЛО: 06.06.2023 г.
КРАЙ: 30.11.2023 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД
Договор / проект: № BG14MFOP001-2.019-0001

ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващо предприятие
ГЛАВНА ЦЕЛ: Постигане на висока степен на енергийна независимост на дружеството посредством изграждане на системи от ВЕИ за получаване на електроенергия за собствени нужди
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 262 480,40 ЛEВA, от който 98 430,15 лв. европейско и 32 810,05лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 21.08.2023 г.
КРАЙ: 30.11.2023 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД
Договор / проект: № BG14MFOP001-5.017-0005

 Завършен проект

       

ФИШ ИНВЕСТ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ПО

ПРОГРАМА: МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 BG14MFOP001-2.002„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Сектор Малки проекти“ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

BG14MFOP001-2.002-0001: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ФИШ ИНВЕСТ“

НАЧАЛО: 28.07.2017 Г.                 КРАЙ: 28.10.2017Г.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 583,10.ЛВ.,

РАЗМЕР НА БРУТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

48 791,55 ЛВ.

По проекта са доставени 5 броя двигатели за лодки и машина за сортиране на риба.© - FISH INVEST Ltd - 2018