ПРЕЗ 2023 ГОДИНА „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ДВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТА:

ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващи рибовъдни стопанства
ГЛАВНА ЦЕЛ: Постигане на модернизация в аквакултурните стопанства
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 526 743.89 ЛEВA, от който 572 528.96 лв. европейско, 190 842.98 лв. национално и 763 371.95 лв. собствено съфинансиране.

НАЧАЛО: 06.06.2023 г.
КРАЙ: 30.11.2023 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД
Договор / проект: № BG14MFOP001-2.019-0001

ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващо предприятие
ГЛАВНА ЦЕЛ: Постигане на висока степен на енергийна независимост на дружеството посредством изграждане на системи от ВЕИ за получаване на електроенергия за собствени нужди
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 262 480,40 ЛEВA, от който 98 430,15 лв. европейско и 32 810,05лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 21.08.2023 г.
КРАЙ: 30.11.2023 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД
Договор / проект: № BG14MFOP001-5.017-0005

 Съобщение за започнат проект

ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващи рибовъдни стопанства
ГЛАВНА ЦЕЛ: Проектното предложение е насочено към модернизация на съществуващите рибовъдни стопанства – РС“ Рибарници“ в гр. Монтана и РС „Фиш Инвест“ в акваторията на яз. Огоста.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 698 327.11 ЛEВA,
от който 636 872.67 лв. европейско и 212 290.88 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 06.06.2023 г.
КРАЙ: 30.11.2023 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД
Договор / проект: № BG14MFOP001-2.019-0001РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ

„ФИШ ИНВЕСТ” ООД успешно реализира проект № BG14MFOP001-2.009-0001-C01  „Подобряване на конкурентоспособността и повишаване на безопасността на труда във „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД“, финансиран в рамките на АДБФП № МДР-ИП-01-69 от 26.09.2019 год. По Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.009 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – Сектор „Малки проекти” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.
В рамките на проекта е извършена доставка на 2 бр. пропелерни помпи 6″ и 8″ за изсмукване на жива риба с цел повишаване на конкурентоспособността на „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД и доставка на 34 бр. спасителни ризи (елеци) за работещите с цел повишаване на безопасността на труда във фирмата.
Проектът е на стойност 77 960,37 лева, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 980,18 лева, осигурена от ПМДР 2014-2020 г. (75% или 29 235,13 лева от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 25% или 9 745,05 лева от държавния бюджет на Република България).
В резултат на изпълнението на проекта е постигната модернизация на съществуващото стопанство на „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД, повишаване на конкурентоспособността и подобряване на безопасността на труда във фирмата.Съобщение за завършен проект

„ФИШ ИНВЕСТ“ ООД успешно реализира проект № BG14MFOP001-5.004-0002-C01 „Изграждане на предприятие за преработка на риба в гр. Монтана, общ. Монтана“. Проектът е финансиран в рамките на Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Обект на инвестиционния проект представлява изграждане на предприятие за преработка на риба в ПИ 48489.2.638 в границите на град Монтана. Обектът се намира непосредствено до рибовъдното стопанство „Фиш Инвест“ ООД състоящо се от 6 бр. рибарници с площ от 186дка и пастървово стопанство от  бетонен тип с площ 1дка.

Проектът стартира през м. август 2017 г. и към настоящия момент е успешно реализиран.

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

 • Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на производствена сграда на предприятието за преработка на риба, включваща всички основни производствени помещения за отделните етапи или производства, в това число и необходимите помещения за самостоятелни или обособени производства, санитарно-битови помещения за работниците и обслужващия персонал и другите свързани с производството и неговото обслужване спомагателни помещения и връзки между тях;
 • Доставка на машини и технологично оборудване, а именно:
  • Доставка на машина за чистене на риба , вкл. система за вакуумно изсмукване;
  • Доставка на машина за опаковане в газова среда;
  • Доставка на специализирано технологично оборудване.
 • Разработване и внедряване на система за управление на околната среда според стандарт ISO 14001:2015;
 • Разработване и внедряване на система за управление на безопасните и здравословни условия на труд според стандарт OHSAS 18001:2007.

Бюджетът на проекта е 1 982 830,80 лева, от които: 991 415,40 лв. БФП (743 561.55  лева от ЕФМДР и 247 853,85  лева от държавния бюджет) и 991 415,40 лв. съфинансиране от бенефициента.

В резултат на изпълнението на проекта са постигнати следните основни резултати:

 • Изградено и модернизирано предприятие за преработка на риба;
 • Подобрени условия на труд;
 • Намаляване на въздействието върху околната среда;
 • Високо качество на произведената продукция;
 • Преработка на видове с много добър пазарен потенциал, в резултат на собствена аквакултура.


Завършен проект

       

ФИШ ИНВЕСТ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ПО

ПРОГРАМА: МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 BG14MFOP001-2.002„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Сектор Малки проекти“ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

BG14MFOP001-2.002-0001: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ФИШ ИНВЕСТ“

НАЧАЛО: 28.07.2017 Г.                 КРАЙ: 28.10.2017Г.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 583,10.ЛВ.,

РАЗМЕР НА БРУТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

48 791,55 ЛВ.

По проекта са доставени 5 броя двигатели за лодки и машина за сортиране на риба.© - FISH INVEST Ltd - 2018