ПРЕЗ 2023 ГОДИНА „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ДВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТА:

ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващи рибовъдни стопанства
ГЛАВНА ЦЕЛ: Постигане на модернизация в аквакултурните стопанства
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 526 743.89 ЛEВA, от който 572 528.96 лв. европейско, 190 842.98 лв. национално и 763 371.95 лв. собствено съфинансиране.

НАЧАЛО: 06.06.2023 г.
КРАЙ: 30.11.2023 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД
Договор / проект: № BG14MFOP001-2.019-0001

ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващо предприятие
ГЛАВНА ЦЕЛ: Постигане на висока степен на енергийна независимост на дружеството посредством изграждане на системи от ВЕИ за получаване на електроенергия за собствени нужди
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 262 480,40 ЛEВA, от който 98 430,15 лв. европейско и 32 810,05лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 21.08.2023 г.
КРАЙ: 30.11.2023 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД
Договор / проект: № BG14MFOP001-5.017-0005