Съобщение за започнат проект

ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващи рибовъдни стопанства
ГЛАВНА ЦЕЛ: Проектното предложение е насочено към модернизация на съществуващите рибовъдни стопанства – РС“ Рибарници“ в гр. Монтана и РС „Фиш Инвест“ в акваторията на яз. Огоста.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 698 327.11 ЛEВA,
от който 636 872.67 лв. европейско и 212 290.88 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 06.06.2023 г.
КРАЙ: 30.11.2023 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД
Договор / проект: № BG14MFOP001-2.019-0001