РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ

„ФИШ ИНВЕСТ” ООД успешно реализира проект № BG14MFOP001-2.009-0001-C01  „Подобряване на конкурентоспособността и повишаване на безопасността на труда във „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД“, финансиран в рамките на АДБФП № МДР-ИП-01-69 от 26.09.2019 год. По Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.009 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – Сектор „Малки проекти” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.
В рамките на проекта е извършена доставка на 2 бр. пропелерни помпи 6″ и 8″ за изсмукване на жива риба с цел повишаване на конкурентоспособността на „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД и доставка на 34 бр. спасителни ризи (елеци) за работещите с цел повишаване на безопасността на труда във фирмата.
Проектът е на стойност 77 960,37 лева, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 980,18 лева, осигурена от ПМДР 2014-2020 г. (75% или 29 235,13 лева от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 25% или 9 745,05 лева от държавния бюджет на Република България).
В резултат на изпълнението на проекта е постигната модернизация на съществуващото стопанство на „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД, повишаване на конкурентоспособността и подобряване на безопасността на труда във фирмата.