Съобщение за завършен проект

„ФИШ ИНВЕСТ“ ООД успешно реализира проект № BG14MFOP001-5.004-0002-C01 „Изграждане на предприятие за преработка на риба в гр. Монтана, общ. Монтана“. Проектът е финансиран в рамките на Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Обект на инвестиционния проект представлява изграждане на предприятие за преработка на риба в ПИ 48489.2.638 в границите на град Монтана. Обектът се намира непосредствено до рибовъдното стопанство „Фиш Инвест“ ООД състоящо се от 6 бр. рибарници с площ от 186дка и пастървово стопанство от  бетонен тип с площ 1дка.

Проектът стартира през м. август 2017 г. и към настоящия момент е успешно реализиран.

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

 • Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на производствена сграда на предприятието за преработка на риба, включваща всички основни производствени помещения за отделните етапи или производства, в това число и необходимите помещения за самостоятелни или обособени производства, санитарно-битови помещения за работниците и обслужващия персонал и другите свързани с производството и неговото обслужване спомагателни помещения и връзки между тях;
 • Доставка на машини и технологично оборудване, а именно:
  • Доставка на машина за чистене на риба , вкл. система за вакуумно изсмукване;
  • Доставка на машина за опаковане в газова среда;
  • Доставка на специализирано технологично оборудване.
 • Разработване и внедряване на система за управление на околната среда според стандарт ISO 14001:2015;
 • Разработване и внедряване на система за управление на безопасните и здравословни условия на труд според стандарт OHSAS 18001:2007.

Бюджетът на проекта е 1 982 830,80 лева, от които: 991 415,40 лв. БФП (743 561.55  лева от ЕФМДР и 247 853,85  лева от държавния бюджет) и 991 415,40 лв. съфинансиране от бенефициента.

В резултат на изпълнението на проекта са постигнати следните основни резултати:

 • Изградено и модернизирано предприятие за преработка на риба;
 • Подобрени условия на труд;
 • Намаляване на въздействието върху околната среда;
 • Високо качество на произведената продукция;
 • Преработка на видове с много добър пазарен потенциал, в резултат на собствена аквакултура.